REKRUTACJA ROZPOCZĘTA

Young Leaders' Program 2018

Ambasada Japonii w Polsce zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o pomoc w zorganizowaniu rekrutacji kandydatów na roczne stypendium oferowane przez rząd Japonii dla młodych pracowników administracji publicznej z różnych krajów świata tzw. Young Leaders’ Program (YLP). Inicjatywa wdrożona przez japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) kierowana jest do młodych (poniżej 40 roku życia) obiecujących pracowników administracji samorządowej (z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w administracji).

Pliki do pobrania i kilka uwag dot. składanych dokumentów:

  • Japanese Government Scholarship For 2018 pobierz - opis programu i wymagania.

Formularze w miarę możliwości należy wypełniać na komputerze, a w przypadku wypełniania ręcznego - wyraźnie, drukowanymi literami.

Na wszystkich egzemplarzach formularza aplikacyjnego podpis kandydata musi być oryginalny.

Pozycja (10) w tabeli – “English Proficiency Certificate” – certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego jest bezwzględnie wymagany. Kandydaci posiadający certyfikat znajomości języka wystawiony przez KSAP proszeni są o uzyskanie jednego z międzynarodowo uznawanych dokumentów. Ukończenie filologii angielskiej jest niewystarczające do potwierdzenia znajomości języka, konieczny jest certyfikat. Strona japońska preferuje, aby certyfikat znajomości języka angielskiego był uzyskany w przeciągu ostatnich 2 lat. Dlatego też osoby, które uzyskały certyfikat wcześniej, są proszone o ponowne podejście do egzaminów i uzyskanie certyfikatu.

Zamiast dyplomu ukończenia studiów może być złożone zaświadczenie o ich ukończeniu z informacją o uzyskanym stopniu naukowym i dacie ukończenia. Uwierzytelniania dyplomu/wyciągu ocen itp. powinna dokonać uczelnia wystawiająca dokument. Mogą wystąpić problemy z uznaniem przez stronę japońską kopii poświadczonej przez notariusza. W instrukcji jest napisane, by wyciągi ocen oraz dyplomy/zaświadczenia o ukończeniu studiów były złożone w zamkniętej kopercie z logo uniwersytetu. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku kandydaci proszeni sa o konsultację w tym zakresie z Ambasadą Japonii.

Jeżeli kandydat nie posiada ważnego paszportu, zamiast jego kopii można przedłożyć kopię dowodu osobistego.

  • Application For Japanese Government Scholarship pobierz - formularz aplikacyjny.

  • Essay Questions pobierz- pytania do eseju (punkt 11 z listy wymaganych dokumentów).

Do napisania są dwa eseje: jeden o objętości 3 stron w dowolnym formacie - pozycja (8) w tabeli; drugi to odpowiedzi na pytania w powyższym formularzu - pozycja (11) w tabeli.

  • Certificate Of Health pobierz - karta badań lekarskich - pozycja (6) w tabeli.

Badania mogą być wykonane w dowolnej placówce służby zdrowia, zarówno publicznej, jak i prywatnej.  

  • Recommendation Form pobierz - formularz listów polecających od przełożonych.

Listy powinny być dwa, w tym jeden od bezpośredniego przełożonego; pozycja (5) w tabeli: „Recommendation Letter from the applicant's direct superior at work” oraz “Recommendation Letter from the applicant's superior at work, or supervising professor of the university”.  

  • Instrukcja dla instytucji polecającej pobierz, czyli jednej z organizacji samorządowych wchodzących w skład KWRiST (Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Województw RP, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich). Organizacja wystawia – w dowolnej formie – jeden list rekomendujący dla każdego z kandydatów; dot. pozycji (4) w tabeli.   

  • Dodatkowo każdy kandydat powinien do dokumentów dołączyć Oświadczenie pobierz (w jednym egzemplarzu).

Wszystkie wymagane dokumenty przygotowane w języku angielskim oraz ponumerowane zgodnie z instrukcją i posegregowane w oddzielne zestawy (1 zestaw oryginałów i 4 zestawy kopii) powinny zostać dostarczone przez organizacje samorządowe do KWRiST do 27 września br. (decyduje data wpływu). Niekompletne dokuemnty aplikacyjne, bez wymaganych podpisów, rekomendacji organizacji samorządowej itp. będą odrzucane.

 

Wydział Kultury i Edukacji Ambasady Japonii w Polsce www.pl.emb-japan.go.jp

National Graduate Institute for Policy Studies w Tokio www.grips.ac.jp

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę