Young Leaders’ Program 2023

Young Leaders’ Program 2023

Ambasada Japonii w Polsce zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o pomoc w zorganizowaniu rekrutacji kandydatów na roczne stypendium oferowane przez rząd Japonii dla młodych pracowników administracji publicznej z różnych krajów świata tzw. Young Leaders’ Program (YLP). Inicjatywa wdrożona przez japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) kierowana jest do młodych (poniżej 40 roku życia) obiecujących pracowników administracji samorządowej (z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w administracji).

Wszelkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie oraz dokumentów do złożenia zawarte są w instrukcji.

 

Kilka uwag dot. składanych dokumentów:

1. Application Guidelines Japanese Government Scholarship For 2023 - opis programu i instrukcje dla kandydatów wraz z listą dokumentów do złożenia.

Formularze w miarę możliwości należy wypełniać na komputerze, a w przypadku wypełniania ręcznego – wyraźnie, drukowanymi literami.

Na wszystkich egzemplarzach formularza aplikacyjnego podpis kandydata musi być oryginalny.

Certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego jest bezwzględnie wymagany. Kandydaci posiadający certyfikat znajomości języka wystawiony przez KSAP proszeni są o uzyskanie jednego z międzynarodowo uznawanych dokumentów. Ukończenie filologii angielskiej jest niewystarczające do potwierdzenia znajomości języka, konieczny jest certyfikat. Strona japońska preferuje, aby certyfikat znajomości języka angielskiego był uzyskany w przeciągu ostatnich 2 lat. Dlatego też osoby, które uzyskały certyfikat wcześniej, są proszone o ponowne podejście do egzaminów i uzyskanie certyfikatu.

Uwierzytelniania dyplomu/wyciągu ocen itp. powinna dokonać uczelnia wystawiająca dokument. W instrukcji jest napisane, by wyciągi ocen oraz dyplomy/zaświadczenia o ukończeniu studiów były złożone w zamkniętej kopercie z logo uniwersytetu. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku kandydaci proszeni są o konsultację w tym zakresie z Ambasadą Japonii.

2. Application For Japanese Government Scholarship - formularz aplikacyjny.

3. Health Certificate - karta badań lekarskich.

Badania mogą być wykonane w dowolnej placówce służby zdrowia, zarówno publicznej, jak i prywatnej.

4.  Essay Questions – pytania do eseju.

Do napisania są dwa eseje: jeden o objętości 3 stron w dowolnym formacie; drugi to odpowiedzi na pytania w powyższym formularzu.

5. Recommendation Form - formularz listów polecających od przełożonych.

Listy powinny być dwa, w tym jeden od bezpośredniego przełożonego.     

WAŻNE – dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do aplikacji:

6. List motywacyjny, który wyjaśni, co skłoniło kandydata do udziału w YLP, przedstawi jego oczekiwania, aspiracje i plany na przyszłość; w liście należy zawrzeć informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym – w jednym egzemplarzu w języku polskim.

7. Oświadczenie - w dwóch egzemplarzach.

 

Wszystkie wymagane dokumenty przygotowane w języku angielskim oraz ponumerowane zgodnie z instrukcją i posegregowane w oddzielne zestawy powinny zostać dostarczone przez organizacje samorządowe do Sekretariatu KWRiST (ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa) do 31 października 2022 r. (decyduje data wpływu). Niekompletne dokumenty aplikacyjne, bez wymaganych podpisów, rekomendacji organizacji samorządowej itp. nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane kandydatom.

National Graduate Institute for Policy Studies w Tokio www.grips.ac.jp

Wydział Kultury i Edukacji Ambasady Japonii w Polsce www.pl.emb-japan.go.jp (tel. /22/ 584-73-05)

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego www.kwrist.mswia.gov.pl 

8. Klauzula informacyjna

Pliki do pobrania:

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę