Posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

15 grudnia 2008 r.

W dniu 15 grudnia 2008 r. w MSWiA odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pracom zespołu przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki oraz Prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona.

Podczas spotkania członkowie Zespołu dyskutowali m.in. nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Najważniejsze przesłanki do nowelizacji obejmują:

  • konieczność wyeliminowania licznych wątpliwości powstałych w zakresie interpretacji podczas stosowania przepisów prawa,
  • utworzenie efektywnego i czytelnego systemu zarządzania kryzysowego, funkcjonującego także w warunkach, gdy normalne zasoby i procedury działania służb, inspekcji i straży okazały się być niewystarczające,
  • ujednolicenie dokumentacji tego systemu oraz usunięcie dokumentów dublujących się,
  • usprawnienie procesu planowania przez wprowadzenie cyklu planowania, wskazanie podmiotów uprawnionych do udziału w tym procesie oraz właściwych do uzgadniania planów zarządzania kryzysowego.

Zmianie ulegają definicje zarządzania kryzysowego, sytuacji kryzysowej oraz planowania cywilnego. Projekt wprowadza definicje pojęć, stosowanych bez bliższego określenia w dotychczasowej ustawie o zarządzaniu kryzysowym, tj. mapy ryzyka i mapy zagrożenia oraz wprowadza nowe pojęcia: cyklu planowania, siatki bezpieczeństwa i zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Projekt zakłada też opracowanie planów zarządzania kryzysowego (nie jak dotychczas planów reagowania kryzysowego) i ich aktualizację w cyklu planowania, nie dłuższym niż 2 lata, który obejmuje także ich wdrażanie, testowanie i uruchamianie. Tym samym stwarza się warunki do przygotowania zoptymalizowanych wariantów działania, a nadto podwyższa próg do którego właściwe służby i organy administracji publicznej zdolne są do samodzielnego przeciwstawienia się sytuacji kryzysowej. W celu przygotowania odpowiadającego aktualnym potrzebom państwa Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz planów zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji publicznej, niezbędne jest przygotowanie uprzednio Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, który zostanie sporządzony przez ministrów i kierowników urzędów centralnych. Dotychczasowa dokumentacja ma zachować swoją moc do czasu jej aktualizacji w cyklu planowania.

Proponowana nowelizacja przewiduje rezygnację z opracowania odrębnych planów ochrony infrastruktury krytycznej. W to miejsce postuluje się utworzenie specjalnego Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, który dozwoli wyodrębnić obiekty, urządzenia, instalacje i usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców. Program określi narodowe priorytety, cele, wymagania oraz standardy, służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej, oraz zasady realizacji ochrony tej infrastruktury.

Zespół przyjął proponowaną nowelizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym z częściowym uwzględnieniem uwag.

Jak zauważył Prezydent Tadeusz Wrona poprzednia ustawa o zarządzaniu kryzysowym była efektem długotrwałych negocjacji strony rządowej i samorządowej. Stanowi ona dobrą podstawę do dyskusji, dlatego też zgłoszono tak niewiele uwag do obecnie przygotowywanej ustawy. Prezydent Wrona wyraził też zadowolenie z uwzględnienia zastrzeżenia samorządów dotyczącego nowej definicji sytuacji kryzysowej. – Wyjaśnienia dają pozytywne światło na te niezwykle istotną kwestię – powiedział.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę