Spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

19.05.2009 r.

W dniu 19 maja b.r. w MSWiA odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie prowadzili Pan Antoni Podolski, Podsekretarz Stanu w MSWiA, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Pan Tadeusz Wrona, Prezydent Miasta Częstochowy, współprzewodniczący Zespołu ze strony samorządowej.

Ustawa o ratownictwie uzgodniona

Spotkanie rozpoczęła dyskusja na temat projektu ustawy o ratownictwie i bezpieczeństwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, przygotowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt był już tematem spotkań tak Zespołu jak również Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Główną przeszkodą w przyjęciu projektu były obawy samorządów m.in. Związku Gmin Jurajskich, związane z przyznaniem Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej statusu obszaru górskiego. Na kolejne pytania strony samorządowej odpowiadała Pani Edyta Muszyńska zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA. Dzięki rozmowom autorów z przedstawicielami Związku Gmin Jurajskich udało się wypracować kompromis i na dzisiejszym posiedzeniu Zespołu - projekt uznano za uzgodniony.

Centra powiadamiania ratunkowego

Jako kolejny omawiano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego.

Zgodnie z opinią szefa RCB Antoniego Podolskiego przedmiotowe rozporządzenie MSWiA dokonuje radykalnej zmiany roli państwa w tworzeniu systemu centrów powiadamiania ratunkowego.
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14 e ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59).
Rozporządzenie określa szczegółową organizację, sposób funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, ramowe procedury obsługi zgłoszeń przychodzących na numery alarmowe, kwalifikacje wymagane dla operatorów numerów alarmowych oraz sposób i organizację przeprowadzenia szkolenia operatorów numerów alarmowych. Istotnym celem projektu jest też uregulowanie zakresu, formy, sposobu tworzenia i przekazywania informacji niezbędnych do funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego, a także kryteriów do określenia liczby, lokalizacji i terenu działania centrum powiadamiania ratunkowego oraz liczby stanowisk dyspozytorów medycznych i stanowisk operatorów numerów alarmowych.

Na uwagi strony samorządowej odpowiadali Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Janusz Skulich.

Wątpliwości strony samorządowej dotyczyły przede wszystkim rozszerzenia definicji „służby”, kolejności przyjmowania zgłoszeń telefonicznych, szkoleń operatorów telefonów alarmowych, a także roli samorządów w tworzeniu nowych rozwiązań. Zdaniem samorządowców projekt rozporządzenia odsuwa samorządy szczebla powiatowego od jakiegokolwiek decydowania o systemie i jego działaniu, w przypadku gdy wojewoda nie powierzy wykonywania tworzenia centrów powiadamiania ratunkowego starostom lub prezydentom miast na prawach powiatów o których mówi art. 14c ust. 3.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Na zakończenie spotkania Zespołu prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona przedstawił dwie propozycje dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Pierwsza proponowana zmiana otwiera możliwość organowi zezwalającemu nie wygaszania zezwoleń na skutek opóźnienia w złożeniu oświadczenia i wniesienia wymaganych opłat, o których mowa w art. 11¹ ustawy (zmiana art. 18 ust. 12 pkt 5), druga - umożliwia radom gmin ustalanie zasad wydawania zezwoleń przedsiębiorcom zainteresowanym prowadzeniem punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) jak i w miejscu sprzedaży (gastronomia).

Nie wygaszanie zezwolenia może, zgodnie z propozycją, wystąpić tylko w przypadkach nadzwyczajnych i udokumentowanych przez wnioskującego przedsiębiorcę. Zmiana nie wprowadza obligatoryjnego obowiązku odroczenia wygaśnięcia zezwolenia, ani nowych terminów. Organ zezwalający dokładnie rozpozna sprawę i skorzysta z tej możliwości w przypadkach uzasadnionych (ciężka choroba, sytuacja losowa przedsiębiorcy). Natomiast drugi proponowany zapis, w myśl art. 12. ust. 1, jest spowodowany sytuacją, że nie każda gmina posiada limit „wysokoprocentowych” napojów alkoholowych, który zezwalałby na wydanie zezwoleń każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy. Obecnie gminy nie mają prawa do ustalania zasad wydawania pozwoleń. Jedynym obecnie kryterium potwierdzonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest zasada rozpatrywania wniosków według kolejności ich złożenia. W tym stanie rzeczy śmierć przedsiębiorcy (wówczas zezwolenie wygasa) przekreśla możliwość kontynuowania sprzedaży alkoholu przez najbliższą rodzinę zmarłego, a często jest to jej jedyne źródło utrzymania. Podobnie jest, gdy umiera wspólnik spółki cywilnej, drugi ze wspólników nie może korzystać z wydanych zezwoleń (zezwolenia również wygasają). To dlatego, według opinii Tadeusza Wrony, konieczne jest umożliwienie radom gmin ustalanie zasad wydawania ww. zezwoleń.
Na propozycje strony samorządowej odpowiadał Pan Krzysztof Brzóska – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zdaniem szefa PARPA pierwszy z zaproponowanych zapisów jest już tematem prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo. Odnosząc się do drugiej propozycji Krzysztof Brzóska zapewnił, że Agencja przygotuje własny projekt na następne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.
 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę