Zespół do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska

Zgodnie z § 5 uchwały Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (M.P. 2007 Nr 32, poz. 375 z późn. zm.) do zakresu działania stałych zespołów należą odpowiednio sprawy objęte działami administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.), lub sprawy dotyczące działalności administracji publicznej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego z dniem 20 maja 2022 r. powołała Zespół do Spraw Energii Klimatu i Środowiska. 
Do zakresu działania Zespołu należą sprawy:
  • działu energia
  • działu gospodarka morska
  • działu gospodarka wodna
  • działu gospodarka złożami kopalin
  • działu klimat
  • działu śroodowisko

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę