Zespół do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu

Zgodnie z § 5 uchwały Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (M.P. 2007 Nr 32, poz. 375 z póżn. zm.) do zakresu działania stałych zespołów należą odpowiednio sprawy objęte działami administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.), lub dotyczące działalności administracji publicznej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej.
 
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego z dniem 20 maja 2022 r. powołała Zespół Do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu. 
Do zakresu działania Zespołu należą sprawy:
  • działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
  • gospodarka
  • działu transport
  • działu żegluga śródlądowa

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę