Zespół Do Spraw Ustrojowych

Zgodnie z § 5 uchwały Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (M.P. 2007 Nr 32, poz. 375) do zakresu działania stałych zespołów należą odpowiednio sprawy objęte działami administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437), lub sprawy dotyczące działalności administracji publicznej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 27 lutego 2008 roku uchwałą Nr 01/08 powołała Zespół do Spraw Ustrojowych Do zakresu działania Zespołu ds. Ustrojowych należą sprawy:
  •    - związane z dokończeniem reformy administracji publicznej, a w szczególności dotyczące:
  •    - ustalania strategicznych kierunków działania administracji publicznej;
  •    - analizowania ustroju samorządu terytorialnego;
  •    - ocena stanu koordynacji działań administracji publicznej;
  •    - standaryzacji działań i jakości pracy administracji publicznej;
  •    - ordynacja wyborcza do organów samorządu terytorialnego.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę