Zespół do Spraw Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych

Zgodnie z § 5 uchwały Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (M.P. 2007 Nr 32, poz. 375) do zakresu działania stałych zespołów należą odpowiednio sprawy objęte działami administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437), lub sprawy dotyczące działalności administracji publicznej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego z dniem 20 maja 2022 r. powołała Zespół do Spraw Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. 
Do zakresu działania Zespołu należą sprawy:
  • działu administracj publicznej w zakesie dotyczacym kształtu podziału administracyjnego państwa, reform, ustroju
  • reform, ustroju i organizacji samorządu terytorialnego
  • organizacji urzędów administracji samorządowej
  • współpracy jednostek samorządu terytorialnegoo w obszarach funkcjonanych, w tym metropolitalnych

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę